Page 1 of 1

Module Code - Title:

GA3042 - AN GHAEILGE SA CHLEACHTAS GAIRMIÚIL 2

Year Last Offered:

2023/4

Hours Per Week:

Lecture

0

Lab

3

Tutorial

0

Other

0

Private

7

Credits

6

Grading Type:

N

Prerequisite Modules:

Rationale and Purpose of the Module:

Is í an aidhm an mhodúil seo ná forbairt agus daingniú a dhéanamh ar scileanna teanga na mac léinn sna réimsí ábhar a bhaineann leis an gcomhthéacs oibre agus leis an gcleachtas gairmiúil. Cothófar muinín an mhic léinn as a c(h)umas Gaeilge sa suíomh oibre agus tiocfaidh feabhas ar a c(h)uid scileanna scríofa, labhartha, éisteachta agus léitheoireachta. Beidh sé ar chumas an mhic léinn cumarsáid éifeachtach a dhéanamh trí mheán na Gaeilge sa suíomh oibre. [Translation for internal use only] The language skills acquired by the student in prior learning will be developed and the students' knowledge of a range of topics leading to a developing language proficiency and equipping students with the linguistic tools to enable them to communicate effectively in work related situations. The student's confidence in his/her written, oral, aural and reading ability will be increased. Students will be prepared to deal effectively with written and oral communication in their professional practice.

Syllabus:

Ag labhairt faoi do chleachtas ghairmiúil féin; cur síos ar sheirbhísí agus ar chearta; scríobh litreacha agus r-phostanna; scríobh don ghréasán; scríobh do na meáin shóisialta; treoracha; logainmneacha na hÉireann; ag labhairt faoi fhéidearachtaí; réiteach fadhbanna; idirbheartaíocht agus argóint; cruinnithe agus bainistíocht ama; bainistíocht togra. Múinfear an ghramadach agus cruinneas i gcomhthéacs. [Translation for internal use only] Talking about your professional practice; describing services and rights; writing letters and e-mail; writing for the web; writing for social media; giving directions; the placenames of Ireland; exploring possibilities; problem solving; mediation and conflict management; meetings; time management; project management. Grammar and accuracy in context.

Learning Outcomes:

Cognitive (Knowledge, Understanding, Application, Analysis, Evaluation, Synthesis)

Agus an modúl seo críochnaithe go rathúil ag an mac léinn, beidh sé/sí in ann: réimse leathan d'ábhair a bhfuil baint dhíreach acu lena c(h)uid oibre a phlé agus raon leathan de dhoiciméid scríofa a chur ar fáil. (Nóta: theastódh seiceáil ó na doiciméid sin lena cinntiú go bhfuil siad cruinn - Leibhéal B2 TEG); tuiscint ar ghramadach na teanga a léiriú agus a chur i bhfeidhm ina c(h)uid cainte agus a c(h)uid scríbhneoireachta; agus a c(h)umas féin chun déileáil le fiosrúcháin Ghaeilge ina s(h)uíomh oibre a thástáil nó a c(h)umas féin chun fiosrúcháin Ghaeilge a dhéanamh a thástáil. [discuss a broad range of topics and create a wide selection of written documents linked directly to the workplace context - (straightforward letters, instructions, reports on subjects in his/her field). These would have to be checked for language accuracy (TEG B2); display and apply grammatical understandings in spoken and written production; and self-assess his/her own ability to deal with Irish-medium queries or to lead Irish-medium queries in the workplace].

Affective (Attitudes and Values)

Agus an modúl seo críochnaithe go rathúil ag an mac léinn, beidh sé/sí in ann: na láidreachtaí agus na bearnaí ina c(h)umas teanga a aithint agus na laigí a thabhairt chun feabhais, neamhspleách ar an teagascóir. [recognise strengths and gaps in his/her own language ability and develop areas of weakness independent of course tutor].

Psychomotor (Physical Skills)

N/A

How the Module will be Taught and what will be the Learning Experiences of the Students:

Múinfear an dianchúrsa teanga ag ceardlanna idirghníomhacha leis an mbéim ar an gcomhfhoghlaim le piaraí. Táthar ag súil le pacáiste teagaisc agus foghlama a fhorbairt don mhodúl agus beidh seo mar lámhleabhar ag na teagascóirí agus ag na mic léinn. Tabharfar aird ar straitéis na hOllscoile maidir leis an deachleachtas sa teagasc, san fhoghlaim agus sa mheasúnú agus leanfar treoir na cáipéise "Engaged Learning" ach go háirithe. Beidh ar na rannpháirtithe obair neamhspleách a dhéanamh chun an tsaintéarmaíocht a bhaineann lena sainghoirt féin a chuardach agus a chleachtadh. Cuirfidh clár imeachtaí an deireadh seachtaine cultúrtha / Gaeltachta, go mór leis an taithí a bheidh ag mic léinn. Gheobhaidh siad gach deis páirt a ghlacadh i dtograí a bhaineann leis an nGaeilge lasmuigh den tseomra ranga agus plé a dhéanamh le haoichainteoirí an mhodúil chomh maith. Díreofar in imeachtaí an mhodúil ar an gcaighdeán teanga B2 (CEFR), agus cuirfear in iúl do mhic linn go bhfuil an bunchaighdeán seo mar réamhriachtanas chun a bheith ar an liosta earcaíochta Gaeilge san earnáil phoiblí in Éirinn. Pléitear leis an nGaeilge san ionad oibre mar ábhar sainspéise taighde in Aonad na Gaeilge, Ollscoil Luimnigh. Tarraingeofar sa mhodúl seo mar sin ar eolas maidir le tograí mar Language for Work (ECML) agus The Canadian Language Benchmarks. [Translation for internal use only] This intensive language course will be taught through a workshop format which will emphasise opportunities for learning in collaboration with peers. A teaching and learning resource pack will be designed for the module and made available to teaching staff and students. Much independent work will be required relating to work / discipline-specific terminology. The approach to teaching, learning and assessment will be informed by Institutional strategy and the "Engaged Learning" document in particular. Participation in scheduled activities during the Gaeltacht/Cultural weekend, engagement with initiatives relating to Irish beyond the Classroom, and interactions with guest speakers will be key features of the learning experience. Materials will be designed at B2 (CEFR) standard. Students will be aware that this is the language standard needed to meet the Irish language requirement of the Specialist Irish language stream of the Public Appointments Service. Irish in the workplace is a strong research interest at Aonad na Gaeilge, University of Limerick. Specialist knowledge of initiatives such as the Language for Work (ECML) project and The Canadian Language Benchmarks project have informed the module design.

Research Findings Incorporated in to the Syllabus (If Relevant):

Prime Texts:

Aonad na Gaeilge, Ollscoil Luimnigh (2018) An Ghaeilge don Chleachtas Gairmiúil 2 Pácáiste Teagaisc & Foghlama (2017 Project) , Aonad na Gaeilge, Ollscoil Luimnigh

Other Relevant Texts:

Ó Dónaill, Éamonn (2016) Gramadach gan Stró Gaelchultúr, Baile Átha Cliath (2016) Gramadach gan Stró , Gaelchultúr, Baile Átha Cliath
Mac Murchaidh, Ciarán (2016) Cruinnscríobh na Gaeilge. , Cois Life: Baile Átha Cliath

Programme(s) in which this Module is Offered:

Semester - Year to be First Offered:

Module Leader:

sarah.nidhuinnin@ul.ie