Page 1 of 1

Module Code - Title:

GA3054 - SAIBHRIÚ TEANGA: COMHTHÉACSANNA CUMARSÁIDE

Year Last Offered:

2023/4

Hours Per Week:

Lecture

0

Lab

3

Tutorial

0

Other

0

Private

7

Credits

6

Grading Type:

N

Prerequisite Modules:

Rationale and Purpose of the Module:

Dírítear sa mhodúl seo ar scileanna cumarsáide agus dioscúrsúla agus scileanna chur i láthair Gaeilge na mac léinn a fhairsingiú. Ullmhófar na mic léinn chun réimeanna teanga éagsúla a aithint agus a úsáid. Bainfidh an plé ar chomhthéacsanna foirmeálta le hócáidí oifigiúla agus le searmanais éagsúla & díreofar ar an teanga chomhairleach a úsáideann fostóirí agus fosaithe sa chomhthéasc gairmiúil chomh maith. Bainfidh réimeanna teanga neamhfhoirmeálta ansin leis an gcineál teanga a úsáidtear i ngréasáin shoisialta le cairde. Cuirfear go mór le scileanna teanga ginearálta na mac léinn sa tslí is go mbeidh sé/sí in ann páirt lárnach a ghlacadh in imeachtaí Gaelacha san ionad oibre agus lasmuigh de. [Translation for internal use only] This course will broaden students' communication, discursive and articulation skills in Irish. The students will be prepared to identify and use a range of language registers. Formal contexts will relate to official and ceremonial occasions and consultative language such as that used in professional contexts between employer/employee will also be considered. More casual informal registers will relate to the language registers used in social circles with friends. The students' general language skills will be developed and reinforced enabling them to actively participate in Irish language events in the workplace and beyond

Syllabus:

Réimeanna agus dioscúrsaí éagsula sa chomhthéacs gairmiúil: cur i láthair; bronnadh céimeanna; ag cur fáilte roimh chuairteoirí; ag cur aíonna i láthair; óráid a thabhairt sa suíomh oibre; taispeántas a oscailt, moltóireacht ag cómórtas; leabhrán eolais a phleanáil agus a leagan amach, seoladh leabhar; cur i láthair acadúil; agus ócáidí eile. Réimeanna agus dioscúrsaí éagsula lasmuigh den suíomh oibre: oráidí & díospóireachtaí poiblí; fóraim; brúghrúpaí; coistí; ag scríobh litreacha chuig na nuachtáin agus altanna irise/nuachtáin; ag scríobh preasráiteas; ag fáil urraíochta agus maoinithe; féilte; na meáin shóisialta; scileanna fhear/bhean an tí. Cuirfear na téamaí seo a leanas i láthair na mac léinn chomh maith: cúrsaí sóisialta, polaitíochta & reatha; cúrsaí sláinte; nósanna; na meáin; stíleanna beatha, an saol nua-aimseartha; taisteal, & an Ghaeilge sa teaghlach. [Translation for internal use only] Registers and discourse variations in the workplace - presentations; formal ceremonies; welcoming visitors; introducing speakers; giving speeches at work; opening exhibitions, judging competitions; information booklets; book launches, academic presentations; and other such occasions. Registers and discourse variations beyond the workplace - public speaking & debates; forums; pressure groups; committees; correspondence to newspapers / web forums; writing newspaper/magazine articles; writing press releases; getting sponsorship and funding; festival work; social media; master of ceremonies skills; Various media will be used to improve the students' oral, listening, written, reading ability and cultural awareness - newspapers magazines and journals, promotional material; websites, social media; news items, radio and television programmes. The following themes will be explored: social, political and current affairs; health issues; customs; media; lifestyles; travel; & the Irish language in the home.

Learning Outcomes:

Cognitive (Knowledge, Understanding, Application, Analysis, Evaluation, Synthesis)

Agus an modúl seo críochnaithe go rathúil ag an mac léinn, beidh sé/sí in ann: grinnscrúdú a dhéanamh ar chineálacha téacsanna scríofa (ailt, tuairiscí, blaganna 7rl) a bhaineann go díreach nó go hindíreach le téamaí an mhodúil agus le hábhair eile ar spéis leo féin iad; eolas ar shainábhar amháin ó fhoinsí éagsúla a mheas agus a leagan amach i leabhrán eolais do spriocghrúpa aitheanta; óráid oibiachtúil a phleanáil agus a chur i láthair ar ghné amháin de réimeanna agus de dhioscúrsaí an mhodúil; agus déileáil le go leor cineálacha téacsanna éisteachta (óráidí; cláracha raidió/teilifíse; aoíchainteanna; amhráin 7rl) a bhaineann go díreach nó go hindíreach le téamaí an mhodúil agus le hábhair eile ar spéis leo féin iad. [Translation for internal use only] On successful completion of this module, the student will be able to: explore a range of written texts (articles, reports, blogs etc) relating directly or indirectly to the themes of the module and other themes of special and personal interest; evaluate material on a specialist topic from a range of resources and organise content in the format of an information booklet for a specific target audience; plan and present an objective speech/oration in order to demonstrate appropriate use of language register at a formal occasion; and exploit a rang of listening texts (speeches, radio/tv programmes; guest talks, songs, etc.) relating directly or indirectly to the themes of the module and other themes of special and personal interest.

Affective (Attitudes and Values)

Agus an modúl seo críochnaithe go rathúil ag an mac léinn, beidh sé/sí in ann: tuiscint a léiriú ar an tábhacht a bhaineann leis an gcomhoibriú agus leis an gcumarsáid le foghlaimeoiri agus le cainteoiri eile i bhfoghlaim teanga. [Translation for internal use only] On successful completion of this module, the student will be able to: show an appreciation of the importance of collaboration and interactions with other learners and language users in learning a language.

Psychomotor (Physical Skills)

N/A

How the Module will be Taught and what will be the Learning Experiences of the Students:

Múinfear an dianchúrsa Gaeilge ag ceardlanna idirghníomhacha leis an mbéim ar an gcomhfhoghlaim le piaraí. Cuirfear pacáiste teagaisc agus foghlama ar fáil mar lámhleabhar do na teagascóirí agus do na mic léinn. Beidh míreanna nuachta, ábhar ó irisí, ón raidió agus ón teilifís, ábhar fógraíochta; ábhar ón ngréasán agus ó na meáin shóisialta san acmhainn sin. Díreofar i ngníomhaíochtaí an mhodúil ar an gcaighdeán teanga B2 (CEFR) toisc go bhfuil an bunchaighdeán seo mar réamhriachtanas chun a bheith ar an liosta earcaíochta Gaeilge san earnáil phoiblí in Éirinn. Tabharfar aird ar straitéis na hOllscoile maidir leis an deachleachtas sa teagasc, san fhoghlaim agus sa mheasúnú agus leanfar treoir na cáipéise "Engaged Learning" ach go háirithe. Beidh cur chuige foghlama fadhb-bhunaithe i gceist sna gníomhaíochtaí a bhaineann leis an leabhrán eolais ar shainábhar a dhearadh. Cuirfear acmhainní tacaíochta eile ar fáil ar Sulis agus ar Flipboard. Is ar Sulis a sholáthrófar aiseolas ar an dul chun cinn atá á dhéanamh ag mic léinn chomh maith. Cuirfidh clár imeachtaí an deireadh seachtaine cultúrtha / Gaeltachta*, go mór leis an taithí a bheidh ag mic léinn. Gheobhaidh siad gach deis páirt a ghlacadh i dtograí a bhaineann leis an nGaeilge lasmuigh den tseomra ranga chomh maith. Beidh ar mhic léinn ócáid "Údar Cainte" don phobal (Toastmasters) a phleanáil agus a chur i láthair mar chuid den chur chuige nuálach atá beartaithe don mheasúnú. * Beidh táille i gceist don Turas Gaeltachta. Díreofar ar ghníomhaíochtaí teagaisc agus foghlama a chur in oiriúint don soláthar cianfhoghlama mar chuid den bhundearadh ábhar. [Translation for internal use only] Key generic and transferable skills in this module are using appropriate language register; cultural awareness; oral and written communication; document use; working with others; project management skills; and continuous learning. These are core competencies and skills that will be of use to students in their future professional and personal lives.This intensive Irish language course will be taught through a workshop format which will emphasize opportunities for learning in collaboration with peers. A teaching and learning resource pack, at B2 (CEFR) standard will be made available to teaching staff and students. This is the language standard needed to meet the Irish language requirement of the Specialist Irish Language Stream of the Public Appointments Service. Resources will include materials from magazines and journals, promotional literature; websites, social media; news items, radio and television. The approach to teaching, learning and assessment is informed by Institutional strategy and "Engaged Learning" in particular. A problem-based learning approach is used in the activities relating to the design of an information booklet on a specialist topic. Support materials will be available on Sulis and Flipboard. Formative and summative feedback will be given using the Sulis tools, and the new audio feature in particular. Participation in scheduled activities during a Gaeltacht/Cultural weekend* and engagement with initiatives relating to Irish beyond the Classroom are key features of the learning experience. The innovative assessment strategy will include a public "Toastmasters" event which students will plan and host. Consideration will be given to the adaptation of face-to-face T&L activities for delivery by distance at materials design stage. * Note that there will be a fee for the Gaeltacht weekend programme

Research Findings Incorporated in to the Syllabus (If Relevant):

Prime Texts:

Aonad na Gaeilge, Ollscoil Luimnigh (2018) Pacáiste Acmhainní (Saibhriú Teanga) Materials Design Project 2017 , Aonad na Gaeilge, Ollscoil Luimnigh

Other Relevant Texts:

Programme(s) in which this Module is Offered:

Semester - Year to be First Offered:

Module Leader:

deirdre.niloingsigh@ul.ie